به گزارش جارچی اخبار به نقل از مهربا اعلام نتایج این مرحله از آزمون، تعداد ۸۹۹ نفر مجاز به شرکت در آزمون شفاهی رشته ۱۰ جز، ۴۷۹ نفر مجاز به شرکت در آزمون شفاهی رشته ۲۰ جز و دو هزار و ۲۰۰ نفر نیز مجاز به شرکت در آزمون شفاهی حفظ کل قرآن شدند.

گفتنی است، دو هزار و ۹۴۳ نفر در این آزمون مردود شده و هزار و ۷۳۷ نفر نیز جز غایبان مرحله اول چهاردهمین آزمون اعطای مدرک تخصصی به حفاظ قرآن بودند.