عضو شورای اسلامی شهر تبریز گفت: زنده نگه داشتن سرمایه های نمادین یک جامعه، یکی از راهکارهای مهم توسعه است.
به گزارش جارچی اخبار ، سعید نیکو خصلت با اشاره به ارزشمند بودن برپایی کارگاه ساخت سردیس مفاخر آیینی گفت: در این طرح، تلاقی انواع هنرها مشهود بود و ما به وضوح مشاهده کردیم هنر مجسمه سازی در خدمت هنری مانند شعر است.
وی ادامه داد: در برنامه ای که توسط شهرداری تبریز برگزار شد هنر در خدمت معرفی تاریخ، مذهب، آداب و رسوم قرار گرفت و مجموع این عوامل، می تواند یک برنامه با ارزش گردشگری باشد.
عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تبریز، در ادامه با تاکید بر گسترده بودن مخاطبان چنین برنامه هایی، اظهار داشت: ما می توانیم اساتید، مدیران شهری و اقشار مختلفی از هنرمندان را در چنین برنامه هایی مشارکت دهیم.
نیکوخصلت با بیان اینکه زنده نگه داشتن نام و یاد مفاخر یک شهر به عنوان سرمایه های نمادین، از راهکارهای توسعه محسوب می شود، اظهار داشت: برای توسعه همه جانبه یک شهر باید تمامی جوانب را در نظر گرفت.
عضو شورای شهر تبریز افزود: در صورتی که برای اجرای برنامه های فرهنگی استراتژی و ارزیابی داشته باشیم، قطعا نتایج آن می تواند خط مشی برنامه های فرهنگی آتی جامعه را مشخص کند.