رئیس هیات مدیره بنیاد خیرین حامی دانشگاه فرهنگیان کشور افزود: عمده ترین بحث ما مباحث اخلاقی است زیرا اگر بتوانیم دیدگاه خود را مبنی بر رافت قرار دهیم موفق خواهیم شد و ما نیز وظیفه داریم اخلاق را در دانشگاه فرهنگیان جاری کنیم.

وی افزود: ما ۳۱ استان را در نظر داریم که بنیاد خیرین دانشگاه فرهنگیان ایجاد کنیم زیرا اگر بتوانیم خیرین شهرهای مختلف را جذب کنیم و حداقل ۱۰۰ هزار متر مربح ساختمان برای دانشگاه فرهنگیان ایجاد کنیم می توانیم به خوبی در این زمینه گام برداریم.

حسنی اعظم گفت: اگرچه در کشور و استان های مختلف دانشگاه فرهنگیان داریم اما سعی داریم با حمایت های خیرین در این مسیر موفق تر عمل کنیم.

وی افزود: اگرچه خیرین فعالیت های مختلفی دارند اما دانشگاه فرهنگیان بنا بر رسالت خود می تواند مهمتر از سایر دیگر اماکن باشد زیرا تربیت فرزندان خود را در این مکان ایجاد می کنیم و مکانی است که در راس تربیتی فرزندان ما برای آینده قرار می گیرد.

وی افزود: فعالیت این بنیاد سه سال است که شروع شده و سعی داریم تا در سطح کشور فعالیت های خیرین را گسترش دهیم.

حسنی اعظم گفت: امروز نیز دراستان یزد این بخش ایجاد می شود تا خیرین بتوانند در این مسیر گام بردارند