زمانی که مساله نابرابری جنسیتی علیه زنان از جنبه‌های مختلف بررسی شود، اوضاع کنونی روشن‌تر می‌شود؛ بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ۲۷۵ سال تا بسته شدن شکاف جنسیتی اقتصادی زمان لازم است. دلیل اصلی آن هم این است که در سال‌های اخیر، هیچ‌ پیشرفتی در جهان برای فرصت‌های برابر و مشارکت اقتصادی برابر حاصل نشده است.

تنها نکته مثبت این است که با نرخ کنونی، شکاف آموزشی بین دختر و پسر تا ۱۲ سال دیگر بسته خواهد شد.
به گزارش جارچی اخبار «کلاوس شوآب» بنیان‌گذار مجمع جهانی اقتصاد می‌گوید: «با نرخ تغییر فعلی، دست یافتن به برابری تقریبا یک قرن زمان خواهد برد. ما در دنیای جهانی شده امروز نمی‌توانیم این خط زمانی را بپذیریم؛ به خصوص برای نسل جوان که دیدگاه‌ها و انتظارات مترقیانه‌ای در حوزه برابری جنسیتی دارند.»