به گزارش جارچی اخبار در اصفهان،زهرا سعیدی در یادداشتی درباره وضعیت آلودگی اصفهان نوشت:متاسفانه طی چند روز اخیر و با حمله ور شدن موج آلودگی هوا همچنان شاهد تصمیمات پدافندی با این پدیده هستیم. اینکه چرا فکری درست برای تنفس مردم و برخورد جدی با عاملهای مشخص شده این پدیده نمی شود به جای خود قابل بررسی است و حتما در ارتباط با آن مسوولین باید پاسخگو باشند.

به جز موضوع فوق الذکر آنچه مردم را بیش از پیش نگران و متعجب می سازد نحوه تعطیلی مدارس و دانشگاهها یا سایر نهادهایی است که برای کاهش آلودگی، دائماً باید اخبار را گوش کنند. اینکه دانشگاههای آزاد در تهران تعطیل می شوند و دانشگاههای دولتی که اتفاقا بیشتر در مراکز آلوده شهر هستند فعال هستند و نیز تعطیلی تشخیصی برخی مقاطع تحصیلی سبب شده است مردم با این سوال روبرو شوند که آیا ریه با ریه فرق دارد. به جد از مسوولین می خواهم در این مورد پاسخگو باشند و هوای آلوده مردم را خرابتر نکنند. ریه دانشجویان دولتی یا مقاطع تحصیلی با یکدیگر تفاوتی ندارد و حفظ سلامتی رکن رکینی است که باید به آن توجه شود.