تعهد به جامعه و محیط زیست، مفهومی چندوجهی در شرکت پالایش نفت اصفهان است. این شرکت همواره در توسعۀ کسب و کار به مسئولیت‌های اجتماعی‌مان توجه داشته است .

  به گزارش جارچی اخبار، شرکت پالایش نفت اصفهان  در جهت اجرای مسئولیت های خطیر اجتماعی و مدنی اقدامات زیادی نیز انجام داده است. به نمونه هایی از این فعالیت ها در سالهای اخیر اشاره می شود: