بخش اول شبکه جمع آوری فاضلاب هریس با ۶۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات ملی و استانی بهره برداری شد.
به گزارش جارچی اخبار، مدیر آب و فاضلاب شهرستان هریس گفت: این طرح درسال ۱۳۹۷ شروع شده بود که با اجرای لوله گذاری به طول ۸۳۵۰ متر در مسیرهای محل احداث شبکه فاضلاب شهری نسبت به واگذاری ۸۸۰ فقره انشعاب به مشترکین اقدام شد.
بافر زحمتی افزود: پیش بینی می شود تا یک سال آینده بیش از هزارمشترک به این شبکه متصل شوند .