رئیس کمیسیون کشاورزی و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان در انتخابات فراکسیون کشاورزی اتاق ایران به عنوان رئیس هیئت مدیره فراکسیون کشاورزی انتخاب شد.

به گزارش جارچی اخبار،صفحه رسمی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان در اینستاگرام با انتشار یک پست نوشت:

“رأی قاطع رؤسای کمیسیون‌های کشاورزی اتاق‌های بازرگانی کشور به نماینده اصفهان:

محمد صادقی با حداکثر مطلق آرا به عنوان رئیس هیئت مدیره فراکسیون کشاورزی اتاق ایران انتخاب شد.

محمد صادقی رئیس کمیسیون کشاورزی و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان در انتخابات فراکسیون کشاورزی اتاق ایران که با حضور رؤسای کمیسیون‌های کشاورزی اتاق‌های سراسر کشور روز دوشنبه ۲۱ بهمن ماه برگزار شد، توانست با کسب ۲۴ رأی از مجموع ۲۵ رأی با حداکثر مطلق آرا اخذ شده به عنوان رئیس هیئت مدیره فراکسیون کشاورزی اتاق ایران انتخاب شود.”