کاشان، دومین شهر پرباران کشور طی شب گذشته شد و رکورد بارش ۲۴ ساعته را شکست!

به گزارش خبرگزاری جارچی اخبار از کاشان،مقدار بارش‌های کاشان طی ۲۴ ساعت گذشته در شهرستان کاشان ۳۴/۶ میلی‌متر ثبت شد که این مقدار باران، رکورد بارش کاشان در یک ۲۴ ساعت را شکست.
بنابراین مقدار کل بارش‌های کاشان از اول سال آبی جاری تاکنون به ۱۶۳/۷ میلی متر رسید، که این مقدار نسبت به میانگین بلند مدت ۵۲ درصد و نسبت به سال گذشته ۶ درصد #افزایش را نشان میدهد.