عضو شورای شهر تهران ، در انتقاد به مصوبه مجلس مبنی بر کاهش اختیارات شوراهای شهر، گفت: دولت و مجلس در تضعیف جایگاه شوراها منسجم عمل کردند.

به گزارش جارچی اخبار، محمد سالاری، در انتقاد به مصوبه نهم آدرماه مجلس مبنی بر کاهش اختیارات شوراهای شهر کشور در توئیتر خود نوشت: مجلس یازدهم، این هفته طی مصوبه ای مهمترین اختیار نهاد ‎شوراهای شهر، یعنی تعیین و تصویب ‎عوارض شهری را به ‎وزارت کشور بازگرداند. دولت و وزارت کشور هم سرمست از این تصمیم اند.دولت لایحه داد و مجلس بهتر از آنچه دولت انتظار داشت تصویب کرد، دولت و مجلس در تضعیف جایگاه شوراها منسجم عمل کردند.