افزایش سرمایه پالایش نفت اصفهان به عنوان یکی از ۴ پالایشگاه حاضر در صندوق پالایش یکم به طور رسمی ثبت شد.

به گزارش جارچی اخبار؛ شرکت پالایش نفت اصفهان که در نماد شپنا در بورس حضور دارد، به عنوان یکی از ۴ پالایشگاه حاضر در صندوق سرمایه گذاری پالایشی یکم قرار دارد. اخیراً ۲ شرکت از این ۴ شرکت یعنی پالایش نفت تهران و پالایش نفت اصفهان اقدام به افزایش سرمایه کرده بودند که هم اکنون مراحل ثبت افزایش سرمایه شرکت پالایش نفت اصفهان انجام شد.

بر اساس اطلاعیه‌ای که درکدال منتشر شده، سرمایه شرکت پالایش نفت اصفهان از مبلغ ۵۱ هزار میلیارد ریال به مبلغ ۷۶ هزار میلیارد ریال به میزان ۵۰ درصد و از محل سود انباشته و اندوخته طرح و توسعه و نیز از طریق صدور سهام جدید افزایش یافت که از این مبلغ رقم ۱۶,۳۷۷,۹۵۰ میلیون ریال از محل سود انباشته و ۸,۶۲۲,۰۵۰ میلیون ریال از محل اندوخته در نظر گرفته شده است.

بر اساس این ماده اساسنامه به شرح زیر اصلاح شد:

سرمایه شرکت مبلغ ۷۶ هزار میلیارد ریال است که به ۷۶ میلیارد سهم عادی ۱۰۰۰ ریال با نام تقسیم و تماما پرداخت شده است.

 با ثبت این مستند تصمیمات افزایش سرمایه انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی‌های سازمان ثبت قابل دسترس شده است.