پروژه پیاده سازی چرخه مدیریت بهره وری در سطح شرکت پیرو دستور مدیر عامل شرکت با هدف افزایش ارزش افزوده و کاهش هزینه عوامل تولید، در راستای پاسخگویی به نیازها و انتظارات سهامداران شرکت، بر پایه مطالعات انجام شده توسط مدیریت برنامه ریزی و مهندسی صنایع و بهره گیری از نظرات دکتر جعفر عسکری مشاور سازمان مدیریت صنعتی، تعریف و در چهار مرحله درحال پیگیری می باشد.

به گزارش جارچی اخبار؛ مرتضی ربانی مدیر برنامه ریزی و مهندسی صنایع  چهار مرحله مذکور را بدین شرح بیان کرد: تعیین و اندازه گیری شاخص های کلیدی، تجزیه و تحلیل شاخص های بهره وری، شناسایی برنامه های بهبود و اجرای برنامه های بهبود .
وی افزود: در جهت پیاده سازی چرخه مدیریت بهره وری ضمن تشکیل کمیته اصلی بهره وری شرکت به ریاست مدیر عامل، کمیته های تخصصی مربوطه با هدایت معاونین ذی ربط بدین شرح تشکیل گردید: کمیته بهره وری مواد اولیه، کمتیه بهره وری انرژی، کمتیه بهره وری سرمایه، کمیته بهره وری نیروی کار ، و کمیته بهره وری توسعه محصول و بازار .
وی اظهار داشت: بر پایه سومین نشست کمیته بهره وری شرکت، در ۲۶ آبان ماه به ریاست مدیر عامل ، مقرر گردید کمیته های تخصصی بهره وری با مشارکت واحدهای ذی ربط و تسهیل گری مدیریت برنامه ریزی و مهندسی صنایع نسبت به تدوین و ارایه Action Plan برنامه های بهبود بهره وری اقدام نمایند.