معاون خدمات شهری شهرداری اراک با حضور در ستاد اجرایی مبارزه با سد معبر و ساخت و ساز غیرمجاز شهرداری که نیروهای آن به تازگی به لباس متحد الشکل تجهیز شده و در بازدید از وضعیت خودروهای این مجموعه، به ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم جهت بهبود عملکرد مجموعه اجرائیات پرداخت.
به گزارش جارچی اخبار، علیرضا بیاتیان در این بازدید گفت: جلوگیری از معضل بزرگ سد معبر و همچنین ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح شهر، مصداق بارز تکریم حقوق شهروندی است و نیروهای اجرایی شهرداری اراک میبایست در سایه قانون و با تمام تلاش ، نسبت به انجام این رسالت خطیر که در قانون شهرداری ها هم به آن اشاره شده، بپردازند تا شهروندان با آسایش و راحتی هرچه تمام در شهر زندگی نمایند.