به گزارش جارچی اخبار کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پس از بررسی دیدار تیم های فوتبال بانوان شهرداری سیرجان و ذوب آهن اصفهان طبق گزارشات و فیلم مسابقه، دنیا بندار، فاطمه عادلی و زهره کودایی بازیکنان تیم ذوب‌آهن را به علت رفتار غیرورزشی با بازیکنان و سرمربی تیم مقابل، متخلف شناخت و به مدت ۲ جلسه از همراهی تیم مربوط و حضور در مسابقات رسمی محروم و پرداخت سه میلیون ریال جریمه نقدی برای هر نفر محکوم کرد.

همچنین بیان محمودی سرمربی تیم ذوب آهن نیز به علت اهانت به کمک داور دو و انتشار مطالب غیر واقع ، متخلف شناخت و نیز به مدت یک جلسه از همراهی تیم خود محروم و به پرداخت مبلغ ۵ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

سارا ظهرابی نیا بازیکن تیم شهرداری سیرجان هم به دلیل بی توجهی به دستور داور در مورد خروج سریع از زمین بازی که همین اقدام وی باعث شروع درگیری‌ها بود و رفتار غیر ورزشی با بازیکن تیم مقابل متخلف شناخته و با محاسبه محرومیت ناشی از دستور موقت به مدت سه جلسه از همراهی تیم مربوطه محروم شد و باید سه میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

ندا رضاپور بازیکن تیم شهرداری سیرجان به علت رفتار غیر ورزشی و مضروب کردن بازیکن تیم مقابل، به پرداخت ۵ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم و به مدت سه جلسه از همراهی تیم خود محروم شد.

مریم جهان نجاتی سرمربی تیم شهرداری سیرجان به دلیل استفاده از الفاظ ناشایست نسبت به بازیکن تیم مقابل، به توبیخ کتبی و پرداخت ۲ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

این رای در مورد محرومیت های ۲ جلسه و بیشتر با رعایت مقررات قابل تجدید نظر در کمیته انضباطی است و در مورد جرایم نقدی جهات مخففه ماده ۹۳ با توجه به رده مسابقاتی لحاظ شده است.