شرکت‌های تعاونی دانش‌بنیان و نوآور با تامین خط اعتباری مورد حمایت مالی قرار می‌گیرند و تضامین مورد نیاز آنها نیز تامین می‌شود.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از مهر، تفاهم نامه ایجاد خط اعتباری سرمایه گذاری خطرپذیر (VC) دیروز، شنبه ١۵ تیرماه بین معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون منعقد شد.
بر اساس جزئیات این تفاهم نامه منابع مالی مورد نیاز برای توسعه و تجاری سازی محصولات و خدمات شرکت های تعاونی دانش بنیان و نوآور از محل خطر اعتباری تخصیصی از طرف صندوق شکوفایی و نوآوری تامین خواهد شد.
صندوق نوآوری و شکوفایی قرار است نسبت به راه اندازی و توسعه شرکت های تعاونی با تامین مالی از محل اعتبارات جسورانه تخصیصی اقدام کند.
بر اساس این تفاهم نامه خدمات تجاری سازی فناوری به شرکت های تعاونی دانش بنیان مشتمل بر خدمات مشاوره ای و آموزشی، اخذ استانداردها و گواهینامه های مورد نیاز برای ورود به بازارهای داخلی و خارجی، بازاریابی، برندسازی و تهیه طرح های توجیهی ارائه می‌شود.
همچنین ارزیابی، ارزشگذاری و مدیریت پروژه طرح های فناورانه و نوآور در شرکت های تعاونی دانش بنیان و نوبنیان از دیگر مفاد این تفاهم نامه است.
برای ایجاد خط اعتباری سرمایه گذاری ریسک پذیر، شرکت های تعاونی دانش بنیان اعتبارسنجی و تضامین مورد نیاز برای آنها تامین می‌شود.
همچنین قرار است ابزارهای مالی و حمایتی جدید در زمینه تجاری سازی فناوری متناسب با نیازهای شرکت های تعاونی دانش بنیان در چارچوب ضوابط و قوانین طراحی شوند.
بر اساس این تفاهم نامه معاونت امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز موضوع تخصیص خط اعتباری برای پرداخت تسهیلات به شرکت های تعاونی دانش بنیان و نوآور از طریق صندوق پژوهش را پیگیری می کند.
علاوه بر این منابع مورد نیاز از صندوق نوآوری و شکوفایی برای تامین مالی جسورانه جهت تعاونی های دانش بنیان و نوآور از طریق صندوق پژوهش باید تخصیص یابد.
جلب مشارکت سایر نهادهای مالی در تامین منابع فرایند توسعه و تجاری سازی فناوری و تقویت زنجیره ارزش شرکت های تعاونی دانش بنیان و نوآور از تکالیف وزارت تعاون در این تفاهم نامه است.این وزارتخانه باید نسبت به معرفی تسهیلات و خدمات صندوق پژوهش و ضوابط و شرایط بهره مندی آن به شرکت های تعاونی دانش بنیان و نوآور اقدام کند.
طرح های فناورانه واجد شرایط شرکت های تعاونی دانش بنیان و نوآور به صندوق پژوهش نیز از سوی وزارت تعاون معرفی خواهند شد.
همچنین صندوق پژوهش فناوری دانشگاه تهران مکلف است ظرفیت ها و امکانات موجود خود را در راستای اجرای مفاد این تفاهم نامه و انجام تعهدات ناشی از آن بر اساس استانداردهای تخصصی و حرفه ای به کار گیرد.
پذیرش و ارزیابی طرح های معرفی شده معاونت تعاون وزارت تعاون و تامین مالی جسورانه با مدل خط اعتباری سرمایه گذاری ریسک پذیر از تکالیف صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران است.