مرکز آمار ایران جدیدترین گزارش فصلی از آمارگیری نیروی کار مربوط به بهار ۹۸ را منتشر کرد که بر اساس آن جمعیت فعال یعنی مجموع جمعیت شاغل و بیکار کشور ۲۷ میلیون و ۳۳۹ هزار و ۴۳۱ نفر اعلام شده است.
به گزارش جارچی اخبار نرخ اشتغال در بهار امسال تقریباً بدون تغییر نسبت به بهار سال گذشته ۳۶.۲ درصد ثبت شده و جمعیت شاغل کشور نیز با عبور از مرز ۲۴ میلیون نفر به ۲۴ میلیون و ۳۸۲ هزار و ۷۴۴ نفر رسید.
جمعیت شاغل در حالی از مرز ۲۴ میلیون نفر عبور کرد که جمعیت فعال ۴۳ هزار و ۵۰۰ نفر کاهش داشته است که این می‌تواند بیانگر پیشی گرفتن سرعت رشد اشتغال نسبت به سرعت رشد بیکاری باشد.
در عین حال جمعیت بیکار نیز کاهش یافت و بعد از سال‌ها که این نرخ در محدوده ۳ میلیون نفر بود، به رغم رشد «جمعیتِ در سن کار» طی سال‌های اخیر، جمعیت بیکار در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته ۳۶۴ هزار و ۷۸۹ نفر کاهش یافت و به ۲ میلیون و ۹۵۶ هزار و ۶۸۷ نفر رسید.
بیش از نیمی از جمعیت بیکار در بازه سنی ۱۵ تا ۲۹ ساله
جمعیت جوانان بیکار در بازه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال که بیش از نیمی از جمعیت بیکار کشور را به خود اختصاص می‌دهند، یک میلیون و ۵۵۰ هزار و ۴۹۷ نفر گزارش شده است که این میزان در بهار سال گذشته یک میلیون و ۸۰۰ هزار و ۴۹۴ نفر بوده است. به عبارتی در بهار امسال ۲۴۹ هزار و ۹۹۷ نفر از جمعیت بیکار در بازه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال کاسته شده است.
جمیعت بیکار فارغ التحصیل؛ یک میلیون و ۱۱۹ هزار نفر
نتایج آمار این گزارش در حوزه وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان نیز نشان می‌دهد، جمعیت بیکار این گروه از جامعه در حال حاضر یک میلیون و ۱۹۰ هزار و ۳۸۲ نفر است که این میزان در بهار سال گذشته یک میلیون و ۲۰۹ هزار و ۹۶۳ بود. بنابراین طی یک سال گذشته جمعیت بیکار فارغ التحصیل ۱۹ هزار و ۵۸۱ نفر کاهش یافته است.