مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، با تشریح نحوه تامین مالی جدید برای شرکت های تعاونی با فناوری بالا، از تضمین بازگشت منابع توسط این صندوق خبر داد.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از مهر، مهدی حسین نژاد با اشاره به راه اندازی روش تأمین مالی از طریق خط اعتباری سرمایه گذاری خطرپذیر اظهار داشت: صندوق نوآوری و شکوفایی در تفاهم نامه‌ای با وزارت کار متعهد شد تا خط اعتباری سرمایه گذاری را از طریق صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران به تعاونی‌ها تخصیص دهد.
وی تاکید کرد: خط اعتباری سرمایه گذاری خطر پذیر (VC) در بخش تعاون برای نخستین بار در کشور راه اندازی شده و تفاوت این روش تأمین مالی با تسهیلات این است که در مدل تأمین مالی به روش خط اعتباری خطر پذیر، استفاده کننده از این خط اعتباری سهام دار می‌شود و مدیریت سهام نیز بر عهده همان شرکت خواهد بود.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون ادامه داد: به همین دلیل یک شرکت بیش از حداکثر ۱۰ نوبت نمی‌تواند از تأمین مالی جسورانه استفاده کند؛ با همین توجیه تخصیص این مدل تأمین مالی از شرکت‌های تعاونی با فناوری بالا با عاملیت صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران انجام می‌شود.
حسین نژاد درباره فرایند تأمین خط اعتباری برای شرکت‌های تعاونی نیز گفت: در قالب این مدل از تأمین مالی، تعاونی‌های متقاضی استفاده از خط اعتباری سرمایه گذاری خطر پذیر، بعد از ارائه تقاضای خود، توسط صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون احراز صلاحیت می‌شوند و در صورت تأیید، توسط صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران به شرکت‌های تعاونی تأیید شده تخصیص داده می‌شود.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون افزود: بعد از تخصیص خط اعتباری به شرکت‌های تعاونی با عاملیت صندوق پژوهش و فناوری، این صندوق از شرکت‌های تعاونی بابت بازگشت این سرمایه تضمین می‌خواهد که صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، بازگشت این اعتبارات را تضمین می‌کند.
حسین نژاد با بیان اینکه عموماً شرکت‌های تعاونی با فناوری بالا و استارت آپ ها جامعه هدف استفاده از این خط اعتباری هستند، گفت: استارت آپ هایی که در دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد مستقر هستند، مشروط بر اینکه کاربری فعالیت آنها در قالب تعاونی باشد، با مراجعه به معاونت تعاون وزرات تعاون می‌توانند در خواست خود را ارائه کنند و از طریق معاونت به صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران معرفی می‌شوند.