کارگاه یک روزه شناسایی موانع فرهنگی کسب و کار و کارآفرینی زنان برگزار می‌شود.
به گزارش جارچی اخبار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری انجمن زنان کارآفرین، کارگاه یک روزه شناسایی موانع فرهنگی کسب و کار و کارآفرینی زنان در حوزه کارآفرینی اجتماعی را برگزار می‌کند.
این کارگاه چهارشنبه ۱۹ تیر جاری از ساعت ۹ تا ۱۷ در سالن آموزش طبقه اول وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می‌شود.