بازرس کانون کارگران ساختمانی کشور با انتقاد از نبود سهمیه بیمه اجتماعی کارگران صنعت ساختمان، خواستار پاسخگو بودن وزیرکاردر این خصوص شد.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایلنا، «احمدرضا الهیاری» گفت: وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی به بهانه راه‌اندازی سایت سامانه رفاهی و در مدار قانون قرار دادن بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، از بیمه کردن کارگران خودداری می‌کنند.
او افزود: تعلیق شدن بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی ضایع کردن حقوق انسانی و اجتماعی آنهاست که به هیچ وجه وزارت کار وتامین اجتماعی نمی‌تواند با دلایلی انجام نشدن آن را توجیه کند. حق صنفی که می‌بایستی تک تک کارگران ساختمانی شاغل از آن برخوردار باشند.
به گفته این فعال کارگری، برخی مسئولان سازمان تامین اجتماعی در برنامه‌های خود مرتبا عنوان می‌کنند که باخروج هر بیمه شده غیرساختمانی یک کارگر شاغل ساختمانی جایگزین و بیمه خواهد شد، اما متاسفانه این اتفاق هنوز رخ نداده است.
الهیاری با بیان اینکه در شرایطی که سازمان تامین اجتماعی به بهانه مختلف از تشکیل پرونده بیمه برای کارگران خودداری می‌کند، از گوشه و کنار شنیده می‌شود صدها سهمیه بیمه کارگران ساختمانی، بین نمایندگان مجلس توزیع می‌شود، ادامه داد: این رفتار فضای ناعدالتی و بی‌اعتماد را در بین کارگران ساختمانی گسترش خواهد داد و مسئولین کانون کارگری ساختمانی بایستی با پیگیری این مورد هرچه سریعتر مانع آن شوند.
او اضافه کرد: بین کارگران ساختمانی یک شهر با شهری دیگر هیچ فرقی وجود ندارد که عده‌ای از نمایندگان درصدد پیشتازی برای دریافت سهمیه بیمه برای حوزه انتخابیه خود هستند.
نماینده کارگران ساختمانی کشور در پایان از وزیر کار خواست ضمن پاسخگو بودن درباره موضوع اختصاص سهمیه بیمه کارگران ساختمانی به نمایندگان مجلس، در خصوص نبود سهمیه بیمه اجتماعی نیز توضیحاتی را ارائه کند