صندوق بازنشستگی صنعت نفت اعلام کرد: با پیگیری این صندوق و تامین اعتبار لازم، مستمری تیرماه تمامی بازنشستگان صنعت نفت، از روز (پنجشنبه ۲۰ تیر ماه) قابل برداشت است.
به گزارش جارچی اخبار بنا بر اعلام صندوق بازنشستگی صنعت نفت، پرداخت مستمری تیر ماه بازنشستگان این صندوق چهارمین نوبت مستمری و مقرری بازنشستگان و بازماندگان صنعت نفت در سال ۹۸ است که طبق برنامه به حساب بازنشستگان پرداخت شد.