آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه (بطورفوق العاده) نوبت اول شرکت تعاونی بازنشستگان و مستمری بگیران آب منطقه ای آذربایجان شرقی منتشره ۲۴-۴-۹۸ روزنامه کار و کارگر
بدینوسیله باطلاع کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی بازنشستگان و مستمری بگیران آب منقطه ای آذربایجان شرقی به شماره ثبت ۱۸۶۸۸ و شناسه ملی بشماره ۱۰۲۰۰۲۴۲۷۷۲ میرساند که جلسه مجمع عمومی عادی (بطورفوق العاده) نوبت اول در ساعت۱۸ روز یکشنبه مورخ ۲۰-۰۵-۱۳۹۸ در محل سالن شهید عباسپور برگزار می شود. از کلیه اعضاء محترم دعوت میشود اصالتا با وکالتا درجلسه مذکور شرکت نمایند.
دستور جلسه :
۱- ارائه گزارش کتبی هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت تعاونی
۲- بررسی و تصویب صورت های مالی سال ۱۳۹۷
۳- بررسی برنامه و تصویب بودجه پیشنهادی شرکت تعاونی برای سال ۱۳۹۸
۴- تصویب تغییرات اعضاء، سرمایه وسهام
۵- انتخاب حسابرس برای بررسی صورتهای مالی منتهی به ۲۹-۱۲-۱۳۹۸
۶- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرس اصلی و علی البدل
توجه:
۱ – هر عضو اصلی می تواند وکالت ۲ عضودیگر و هرعضو غیراصلی می تواند وکالت یک عضو اصلی دیگر را برای حضور در مجمع دارا باشد
۲ _ برای تنظیم وکالتنامه حضور همزمان وکیل و موکل الزامی است.
۳ _ تنظیم وکالتنامه به مدت یک هفته بعد از تاریخ انتشار آگهی در محل دبیرخانه شرکت تعاونی خواهد بود.
۴_ افرادی که قصد کاندیداتوری برای عضویت در هیات مدیره و یا بازرس قانونی شرکت را دارند می بایست به مدت ۷ روزکاری پس از انتشار آگهی مدارک لازم را با تکمیل فرم مربوطه به دبیرخانه شرکت تعاونی تحویل و رسید اخذ نمایند.مدارک مورد نیاز: (کپی شناسنامه و کارت ملی _ کپی آخرین مدرک تحصیلی)
هیئت مدیره شرکت تعاونی بازنشستگان و مستمری بگیران آب منقطه ای آذربایجان شرقی