این آگهی مورخ ۳۱-۴-۹۸ در روزنامه کار و کارگر منتشر شده است
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) شرکت تعاونی درودگران و مبلسازان تبریز
بدینوسیله باطلاع کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی درودگران و مبلسازان تبریز بشماره ثبت ۱۷۵۸ و به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۱۸۵۳ میرساند جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم در ساعت ۱۰ صبح روزشنبه مورخ ۱۲-۰۵-۹۸ درمحل دفتر مرکزی و انبار واقع در آدرس استان آذربایجان شرقی – شهرستان تبریز- بخش مرکزی شهر تبریز- دیزل آباد- بلوار رسالت -خیابان مخابرات پلاک ۰ – طبقه همکف به کدپستی ۵۱۷۸۹۳۶۷۴۸ برگزار خواهد شد لذا از تمام اعضاء محترم دعوت میشود با در دست داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی در این جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه
۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
۲- طرح و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ و اتخاذ تصمیم نسبت به سود آن
۳- استماع گزارش حسابرسی در مورد حسابرسی از صورتهای مالی سال ۱۳۹۷
۴- طرح و تصویب تغییرات اعضاء و سرمایه در انتهای سال مالی ۱۳۹۷
۵- طرح و تصویب افزایش سرمایه (بطور اختیاری)
۶- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای یکسال مالی ۱۳۹۸
۷- انتخاب روزنامه اصلی و علی البدل برای یکسال مالی
۸- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل برای هیئت مدیره برای سه سال
۹- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی
۱۰- تعیین خط مشی آینده شرکت
هیئت مدیره شرکت