آگهی تجدید انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حفاری چاه های عمیق و نیمه عمیق آب استان آذربایجان شرقی
به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار و آئین نامه مصوب ۰۳-۰۸-۸۹ هیات وزیران و باتوجه به صورتجلسه مورخ ۰۴-۰۴-۹۸ مجمع عمومی و مورخ ۱۵-۰۴-۹۸ هیات مدیره و سایر مدارک تسلیمی اسامی و سمت هریک از اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره انجمن صنفی که تا تاریخ ۱۵-۰۴-۱۴۰۱ و بازرسان اصلی و علی البدل تا تاریخ ۰۴-۰۴-۱۴۰۰ انتخاب شده اند به شرح زیر می باشد:
۱- رئیس هیات مدیره : آقای فریدون زرینه
۲- نائب رئیس : آقای حسن جعفری وایقان
۳- خزانه دار : آقای علی علیزاده زنگی
۴- اعضاء علی البدل هیات مدیره : آقایان عیسی عابدی زنگی و مهرداد کدخدای کرکج
۵- بازرس اصلی : آقای حسین رنگرززاده سردرودی
۶- بازرس علی البدل : آقای احد ریحانی
ضمنا برابر ماده ۲۲ اساسنامه انجمن صنفی کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار و تعهدآور با امضای ثابت خزانه دار به همراه امضای رئیس هیات مدیره ممهور به مهر انجمن صنفی معتبر خواهد بود.
بدیهی است تایید نهایی انتخابات و صدور گواهینامه مستلزم انتشار این آگهی در روزنامه رسمی و محلی و ارائه آن توسط مسئولان به این اداره کل و انطباق مراحل انتخابات با مقررات قانونی خواهد بود.
میراحدحسینی
مدیر کل تعاون کارو رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی