این آگهی مورخ ۲-۵-۹۸ در روزنامه کار و کارگر منتشر شده است
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده سالیانه شرکت تعاونی خدمات اداری پشتیبانی آذرآب استان آذربایجان شرقی (نوبت اول) تاریخ انتشار ۲-۵-۱۳۹۸
بدینوسیله باطلاع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی خدمات اداری پشتیبانی آذرآب استان آذربایجان شرقی به شماره ثبت ۳۴۰۰۱ و به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۴۱۸۸۳۶ میرساند جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سالیانه / نوبت اول / شرکت تعاونی که در روز پنجشنبه ۲۴-۰۵-۱۳۹۸ ساعت۳۰ / ۱۲ در محل سالن شهید عباسپور واقع در شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی، برگزار خواهد گردید. لذا از تمامی اعضای محترم شرکت تعاونی خدمات اداری پشتیبانی آذرآب استان دعوت میشود در این جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :
۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی در ارتباط با عملکرد سال مالی ۹۷
۲- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در ارتباط با صورتهای مالی ۹۷
۳- اتخاذ تصمیم در خصوص کاهش و افزایش نفرات و سرمایه شرکت با رعایت ماده ۹ اساسنامه
۴- انتخاب حسابرس مالی برای سال مالی ۱۳۹۸
۵- انتخاب بازرس قانونی برای سال مالی ۹۸
۶- تعیین و تصویب پاداش هیئت مدیره
۷- تعیین خط مشی شرکت و تصویب بودجه پیشنهادی برای سال ۹۸
تذکر ۱ – افرادیکه علاقمند به ثبت نام داوطلبی در سمت بازرس می باشند می توانند حداکثر تا ۷ روز بعد از نشر آگهی فرم های مربوطه را تکمیل و مدارک خود را به شرکت تعاونی تحویل و رسید دریافت دارند.
تذکر ۲ – افرادی که قصد دارند برای حضور در مجمع وکیل خود را اعزام نمایند می بایست حداکثر تا ۷ روز بهد از نشر آگهی با وکیل و موکل در دفتر تعاونی حضور یافته وورقه وکالت در مجمع را به نام وکیل در حضور هیئت مدیره و بازرس تکمیل نمایند توضیح اینکه به وکالتنامه های غیر رسمی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
هیئت مدیره شرکت تعاونی خدمات اداری پشتیبانی آذرآب استان آذربایجان شرقی