معاون اقتصادی وزیر تعاون، درباره نامه رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور در خصوص شرکت های متخلف در ارز دولتی گفت:هیچ کدام از شرکت‌های ذکر شده در این نامه زیر مجموعه وزارت تعاون نیستند.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی سرزعیم در خصوص نامه همتی رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهوری پیرامون متخلفان ارزی اظهار داشت: در نامه رئیس کل نامی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برده نشده است و هیچ کدام از شرکت‌های ذکر شده در نامه رئیس کل بانک مرکزی متعلق به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی نیستند.
وی تاکید کرد: طبق بررسی‌های انجام شده از سوی معاونت اقتصادی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مشخص شد هیچ کدام از شرکت‌های ذکر شده در این نامه زیر مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نیستند.