این آگهی مورخ ۷-۵-۹۸ در روزنامه کار و کارگر منتشر شده است
آگهی دعوت به جلسه برای ذینفعان پروژه آذران پلاک ۱۵ تعاونی مسکن کارگران موتوژن (نوبت دوم)
جلسه اعضاء ذینفع در پروژه آذران پلاک ۱۵ موسوم به (چاوان) واقع در ضلع جنوبی اتوبان تبریز- زنجان تحت تملک تعاونی مسکن کارگران موتوژن به شماره ثبت ۱۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۷۱۷۶۸ راس ساعت ۱۰ صبح روز جمعه مورخ ۲۵-۰۵-۹۸ در محل مسجد امام رضا(ع) واقع در تبریز – شهرک امام – جنب بازارچه برگزار خواهد شد از کلیه اعضاء محترم ذینفع و صاحبان امتیاز قراردادهای موقت داخلی فوق الذکر دعوت میگردد در ساعت مقرر حضور بهم رسانند.
دستورجلسه:
۱- تصمیم گیری در خصوص کاربری و نحوه تسهیم و طراحی و آماده سازی و تحویل و واگذاری و تهاتر و فروش و تعویض قطعات آذران پلاک ۱۵ (چاوان)
۲- انتخاب هیات امناء پروژه متشکل از هیات مدیره های تعاونی مسکن کارگران موتوژن- تعاونی مسکن کارکنان دارایی – تعاونی مسکن مرکز تحقیقات صنعتی
۳- تصویب بودجه پیشنهادی برای اجرای پروژه مذکور
۴- تصویب آئین نامه اختیارات هیات امناء
تذکر ۱: حضور اعضاء محترم ذینفع و صاحبان قراردادها در جلسه با در دست داشتن کارت ملی و اصل قرارداد و یا وکالتنامه رسمی خرید امکان پذیر می باشد.
توضیح اینکه به وکالتنامه های غیررسمی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
هیئت مدیره تعاونی مسکن کارگران موتوژن