شاهرود- حسین بابامحمدی :
شهردار شاهرود با اشاره به اینکه رعایت امانت داری و حقوق شهروندی، پیش شرط تحقق جامعه ایده آل است، گفت: رعایت حقوق شهروندی پیش در آمد و مقدمه ای برای دستیابی به جامعه ای آرمانی و ایده آل محسوب می شود.
به گزارش جارچی اخبار ، مهندس محسن احمدی با بیان اینکه مدیریت شهری به آشنا سازی شهروندان با حقوق اجتماعی خود تاکید فراوان دارد، افزود: رعایت حقوق شهروندی برای مدیران و کارکنان مدیریت شهری شاهرود یک ضرورت است.
وی ضمن بیان این مطلب که امانت داری و حفظ اموال عمومی و بیت المال در مدیریت شهری از انتظارات به حق و قانونی مردم است، افزود: در کنار تکریم ارباب رجوع اهتمام برای مراقبت از این حقوق وظیفه ای مهم است .
شهردار شاهرود با اشاره به اینکه امانت داری و اخلاق مداری از مولفه های مهم در ایجاد رضایت و اعتماد مردم به مدیریت شهری است، ابراز داشت: شهروند خوب کسی است که حقوق فردی و جمعی خود را می شناسد ، از آنها دفاع می کند، قانون را می شناسد، به آن عمل می کند و از طریق آن مطالبه می کند.آگاهی مردم از حقوق و قوانین شهری و همچنین مشارکت شهروندان در حیطه اداره امور شهر خود به عنوان حقی که هر شهروند دارد، می تواند به توسعه مدیریت شهری تاثیر بسیاری بگذارد.