این آگهی مورخ ۸-۵-۹۸ در روزنامه کار و کارگر منتشر شده است
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده (نوبت اول)
شرکت تعاونی آذرکوچ آذربایجان
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت تعاونی آذرکوچ آذربایجان به شماره ثبت ۳۰۱۴۷ و به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۰۶۸۷ دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده شرکت که راس ساعت ۳۰/۹ صبح روزجمعه مورخه ۰۸-۰۶-۹۸ در محل مجتمع رفاهی شهید کسایی واقع در اتوبان شهید کسایی تبریز روبروی امامیه با دستور جلسه ذیل تشکیل خواهد شد حضور بهم رسانند.
دستورجلسه:
۱-گزارش هیئت مدیره و بازرسان
۲- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹-۱۲-۹۷
۳- اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود سهام و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه
۴- انتخابات هیئت مدیره
۵- انتخابات بازرسان برای سال مالی ۱۳۹۸
۶- تصمیم گیری درخصوص پیشنهادهای هیئت مدیره و تعیین خط و مشی تعاونی و تصویب بودجه سال ۱۳۹۸
۷-تصمیم گیری درخصوص فروش و معاوضه مغازه های شهر سهند و زمین بستان آباد و تبدیل به املاک در موقعیت های مناسب
ضمنا اعضای محترم درصورت تمایل می توانند درخواست کاندیداتوری خود را برای عضویت در هیئت مدیره و بازرسی شرکت تا مورخه ۳۰-۰۵-۹۸ به دفتر شرکت تحویل نمایند و افرادی که می خواهند وکیل به مجمع عمومی اعزام نمایند می بایست از تاریخ ۲۰-۰۵-۹۸ تا تاریخ ۳۰-۰۵-۹۸ راس ساعت اداری وکیل و موکل با هم در محل شرکت باشند.
هیئت مدیره شرکت تعاونی آذرکوچ آذربایجان