مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: بر اساس گزارش‌های اخذ شده از سامانه جامع آمار‌های ثبتی تعاون در تیر سال ۱۳۹۸، تعداد ۲۲۹ شرکت تعاونی و سه اتحادیه در این ماه تشکیل و ثبت شده‌اند که وضعیت فعالیت آنان در حال بهره‌برداری یا در دست اجرا هستند.
به گزارش جارچی اخبار بر این اساس، تعداد کل اعضای تعاونی های مذکور سه هزار و ۴۸۰ نفر و تعداد شاغل چهار هزار و ۲۷۵ نفر و سرمایه اولیه حدود ۵۴ میلیارد ریال است. متوسط تعداد اعضا و شاغل مربوط به این تعاونی‌ها به ترتیب ۱۵ و ۱۹ نفر است.
بررسی توزیع جغرافیایی این تعاونی‌ها حاکی از آن است که بیشترین تعداد تعاونی تشکیل و ثبت شده به استان‌های فارس ۲۸ تعاونی و خراسان رضوی ۲۰ تعاونی تعلق دارد. بیشترین تعداد تعاونی ثبت شده در فعالیت‌های و کشاورزی و صنعت به ترتیب با ۶۸ و ۵۵ واحد هستند .
تعاونی‌های دارای فعالیت صنعت و کشاورزی به ترتیب با ۹۶۲ و ۷۸۳ نفر دارای بیشترین اعضا است. همچنین بیشترین شاغل مربوط به تعاونی‌های دارای فعالیت صنعت و کشاورزی به ترتیب با هزار و ۳۳۹ و ۶۲۹ نفر است.