‍ ‍ ‍ شاهرود-حسین بابامحمدی :شهردارشاهرود با اشاره به اینکه اجرای عملیات های عمرانی مهمترین هدف توسعه شهری است،گفت: همه اقدامات مدیریت شهری باید بر اساس رسیدگی به حقوق مردم باشد.
به گزارش جارچی اخبار، مهندس محسن احمدی با تاکید بر لزوم تسریع در روند اقدامات عمرانی و آبادانی در شهر، افزود: یکی از رسالتهای اصلی مدیریت شهری ارتقاء سطح کیفی پروژههای عمرانی است که توسعه زیرساختهای شهری را به همراه دارد.
وی با بیان اینکه رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری نشانه ارج نهادن به حقوق شهروندی است، ابراز داشت:بر این اساس سهم و نقش شهرداری که حلقه پیوند و اتصال نظام مدیریت شهری و نظام حقوق شهروندی است از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
شهردار شاهرود با بیان اینکه از نگاه دین اسلام مردم ولی نعمت مسئولان هستند، اظهار کرد: رسیدگی به حقوق شهروندی در رفتار بزرگان دین ما با مردم نشانه توجه ویژه دین اسلام به این امر است.
مهندس احمدی با اشاره به اینکه سیاستهای مدیریت شهری شاهرود در حوزه حقوق شهروندی از اولویتها به شمار می رود ،عنوان داشت: اگر امروز شهرداری در ارائه خدمت به مردم موفقیت نسبی را حاصل کرده است، مرهون تلاشهای شبانه روزی نیروهایی سختکوشی است که با استفاده از امکانات موجود و تلاش های شبانه روزی خود خدمت رسانی و افزایش رضایتمندی همشهریان را سرلوحه کار خود قرارداده اند.