سمنان- بابامحمدی :
سرپرست سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری سمنان از دستور کار فوق العاده طراحی و اجرای جدید شبکه توزیع آب شرب مجموعه داخلی آرامستان شهرستان سمنان خبر داد.
به گزارش جارچی اخبار علیرضا جندقی با اعلام این خبر گفت: با توجه به اینکه شبکه داخلی آب شرب آرامستان از سالیان گذشته تاکنون مورد استفاده قرار گرفته است، لذا بدلیل فرسوده بودن و مستهلک شدن شبکه و نبود طرح منسجم و جامع لزوم و نیاز فوری به طراحی و پیاده سازی مجدد شبکه، مطابق با استانداردهای حاکم در این زمینه توسط مشاورین مجرب بیش از پیش احساس می شود.
وی اظهار داشت: این طراحی شامل طراحی کامل خطوط انتقال آب شرب ورودی اصلی، جانمایی مجدد کنتورهای اصلی، جانمایی تاسیسات تامین فشار و ذخیره سازی، جانمایی و ایجاد خطوط شبکه توزیع اصلی و فرعی است.
جندقی با بیان اینکه در این راستا برای توسعه سایت آرامستان از سال گذشته در حال بررسی و اقدام است، افزود: پیش بینی خطوط اصلی و فرعی طرح توسعه و آینده آرامستان نیز از موضوعات جدی و پیش روی طرح مذکور قرار گرفته است‌.جندقی با بیان اینکه در راستای توسعه سایت توسعه و جدید آرامستان و ایجاد معابر و کاربری های جدیدالاحداث که طرح جامع آن از سال گذشته در حال بررسی و اقدام است افزود: پیش بینی خطوط اصلی و فرعی طرح توسعه آرامستان نیز از موضوعات جدی و پیش روی طرح مذکور قرار گرفته است‌.