قرارداد همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی با هدف تداوم اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی و توانمندسازی ۴۰ هزار نفر در ۳۱ استان کشور با حضور حسن روحانی، رئیس جمهورکشورمان منعقد شد.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این قرارداد همکاری با هدف تداوم اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی، در مراسم سالگرد جهاددانشگاهی میان محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حمیدرضا طیبی، رئیس جهاد دانشگاهی منعقد شد.
براساس این گزارش ، در راستای پیاده سازی و اجرای برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه ی کارآفرینی و اشتغال، استفاده از ظرفیت نهادهای توسعه‌ای به عنوان یکی از مولفه‌های ضروری در نظر گرفته شده است؛ یکی از طرح‌های کارآمد حوزه اشتغال، طرح توسعه کسب وکارهای خرد و خانگی است که در آن از ظرفیت جهاددانشگاهی در نقش یک سازمان توسعه‌ای استفاده شده و در مرحله ی پایلوت در ۹ استان کشور دستاورد‌های قابل توجهی داشته است.
موضوع این تفاهم نامه توسعه و بهبود مستمر و پایدارسازی کسب وکارهای خرد و خانگی در چارچوب طرح ملی توسعه ی مشاغل خانگی و از طریق پیاده سازی الگوهای موفق، توسعه اشتغال و کارآفرینی در مناطق، رسته‌ها و گروه های هدف با تاکید بر مناطق روستایی و توسعه کسب وکار‌های خرد و خانگی از نظر مهارت، استاندارد‌ها، کیفیت، تکنولوژی، حضور در بازار، برندسازی محصولی و منطقه ای است.
این قرارداد دارای ۳ فاز اجرایی به شرح زیر است:
فاز اول، پیاده سازی طرح ملی توسعه ی مشاغل خانگی و شناسایی مزیت‌ها و فرصت‌هاست که شامل بررسی و مطالعه ظرفیت‌ها، مزیت‌ها و امکانات موجود، تعامل با دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی و ثبت نام متقاضیان در سامانه ی inhb.ir می شود.
فاز دوم شامل پیاده‌سازی طرح ملی توسعه ی مشاغل خانگی و توانمندسازی ۴۰ هزار نفر از متقاضیان مشاغل خانگی است که دارای سه مرحله ی ارزیابی و استعداد سنجی متقاضیان، مشاوره و هدایت متقاضیان و آموزش است.
فاز سوم اتصال به بازار و توسعه و پایدارسازی مشاغل خانگی برای ۴۰ هزار متقاضی در ۳۱ استان است که شامل جلب مشارکت کارآفرینان، خبرگان، خیرین و… و تیم سازی و شبکه سازی، هدایت و مشاوره ی صاحبان مشاغل خانگی به ارتقای کمیت و کیفیت محصولات و بسته بندی، برندسازی و استاندارد سازی و کمک به تنظیم برنامه‌های فروش و شکل دهی و ظرفیت سازی بازارهای فیزیکی و الکترونیکی می شود.
زمینه‌های همکاری در این تفاهم نامه شامل؛ انجام مطالعات به منظور آسیب شناسی، بهبود و ارتقای کمی و کیفی کسب وکارهای خرد و خانگی، تدوین و پیاده سازی الگوهای موفق از شبکه کسب وکارهای خانگی در سراسر کشور در جهت پیوند آن با اقتصاد ملی، ایجاد هم‌گرایی و هم سویی بین کسب وکارهای بزرگ و خرد و خانگی با ایجاد و تقویت زنجیره ی ارزش، اجرا و پیاده سازی طرح‌های اشتغال و کارآفرینی در مناطق روستایی کشور با تاکید بر روستاهای کانونی، اجرای طرح‌های توانمندسازی و اتصال به بازار برای متقاضیان کسب وکارهای خرد و خانگی در چارچوب طرح ملی توسعه مشاغل خانگی و شناسایی و ترغیب پیش رانان برای توسعه ی کمی و کیفی کسب وکار‌های خرد و خانگی است.
همچنین توسعه ی کسب وکارهای خرد و خانگی در جهت صادرات و عرضه در بازارهای جهانی، توسعه بازار فروش و عرضه محصولات کسب وکارهای خرد و خانگی با استفاده از ظرفیت های شرکت‌ها و برندهای بزرگ و موفق، بسترسازی برای شکل گیری شبکه و برند قوی ملی و بین المللی کسب وکار‌های روستایی و خرد و خانگی با بهره گیری از الگوهای موفق بین المللی، همکاری در تربیت کارگزاران و تسهیل گران اشتغال روستایی و کسب وکارهای خرد و خانگی و حمایت و همکاری در تامین نیازها، زیرساخت و منابع مورد نیاز برای پیشبرد طرح‌های اجرایی اشتغال در مناطق روستایی و پیاده سازی کسب وکارهای خرد و کوچک از دیگر زمینه های تفاهم نامه ی همکاری بین جهاددانشگاهی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.