دولت‌های یازدهم و دوازدهم در طول فعالیت خود میزان وابستگی بودجه به نفت را کاهش دادند و در مقابل اتکا به درآمدهای مالیاتی افزایش یافته است.

بررسی اهم عملکرد دولت یازدهم و دوره دو ساله دولت دوازدهم نشان می‌دهد نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۷ در مقایسه با سال ۹۲ حدود ۲۰ درصد رشد داشته است.
به گزارش جارچی اخباربه نقل از ایرنا: سازمان برنامه و بودجه با انتشار جزئیات این افزایش گزارش داد: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۲ از پنج درصد به ۶ درصد در سال ۱۳۹۷ رسیده و ۲۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.

همچنین، بر اساس اطلاعات منتشره سهم درآمد مالیاتی از کل منابع عمومی در سال ۱۳۹۲ از ۳۳ درصد به ۳۶ درصد در سال ۹۷ رسیده که ۹.۱ درصد رشد داشته است.

رشد ۷.۸ درصدی نسبت درآمد مالیاتی به اعتبار هزینه‌ای

همچنین بررسی گزارش ها نشان می‌دهد نسبت درآمد مالیاتی اعتبارات هزینه‌ای در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۲، ۷.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

نسبت درآمد مالیاتی به اعتبار هزینه‌ای در سال ۹۲ حدود ۴۲ درصد بوده که به ۴۵.۳ درصد در سال ۹۷ افزایش یافته است.