براساس گزارش چهار ماهه نخست امسال که توسط وزارتخانه مزبور انتشار یافت، مجموع ثبت نام برای دریافت تسهیلات در ۳۱ استان به همراه جنوب کرمان و مناطق آزاد تعداد ۱۵ هزار و ۸۴۱ فقره ثبت نام بود و علاوه براین توسط نظام بانکی نیز به شکل مستقیم ۳۲ هزار و ۴۳۳ مورد ثبت نام انجام شده بود.

تعداد درخواست های معرفی شده برای دریافت تسهیلات ۹ هزار و ۵۸۳ فقره به منظور دریافت ۲۱۷ هزار و ۸۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال بود، علاوه براین در ارتباط با طرح فرآیند رونق نیز سه هزار و ۷۶۱ فقره به منظور دریافت ۸۱ هزار و ۱۹۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال ثبت شد.
به گزارش جارچی اخباربه نقل از ایرنا: براساس جدول آماری این گزارش، شمار درخواست ارایه شده مستقیم به بانک ها بالغ بر ۳۲ هزار و ۴۳۳ فقره به میزان ۱۶۳ هزار و ۹۷۴ میلیارد ریال تسهیلات بود و همچنین تعداد یکهزار و ۶۴۷ فقره درخواست دریافت تسهیلات به میزان ۱۵ هزار و ۵۵۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از سال ۱۳۹۷ به امسال انتقال یافت.

وزارت صنعت، معدن وتجارت در جدول مزبور تصریح دارد که تاپایان تیرماه تعداد ۳۷ هزار و ۸۴۱ درخواست با میزان ۲۶۰ هزار و ۷۲۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال پرداخت صورت گرفته و تعداد ۲۱۲ فقره با تسهیلات هفت هزار و ۴۷۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال مورد نظارت قرار گرفته است .