معاون سوادآموزی استان آذربایجان شرقی بی انگیزه بودن افراد بی سواد جهت حضور در دوره های سواد آموزی را از مشکلات عمده این حوزه خواند.
به گزارش جارچی اخبار محمدحسین اشرفی که در جلسه امروز جلسه گروه بهبود کیفیت سوادآموزی آذربایجان شرقی سخن می گفت با اشاره به اینکه آموزش دهندگان در این زمینه با مشکلات زیادی روبه رو هستند همفکری در راستای رفع این مشکل را از ضروریات دانست و گفت: یکی از ضروریات تحقق اهداف نهضت سواد آموزی، کیفیت بخشی به فعالیت های سواد آموزی و ایجاد زمینه بهره وری از فرصت ها و امکانات است.
وی تأکید کرد: این مهم نیازمند یک نگاه فرا وظیفه ای، جامع و هدفمند جهت تشکیل گروه بهبود کیفیت سواد آموزی در سطح ادارات و بکارگیری اندیشه های ناب و ساماندهی آنها می باشد.
اشرفی با بیان اینکه توسعه کمی و کیفی برنامه‌های سوادآموزی یکی از دغدغه‌های مهم آموزش و پرورش است، گفت: برای جذب و توسعه سواد آموزی باید برنامه ریزی دقیقی وجود داشته باشد تا افراد بی‌سواد انگیزه لازم برای سوادآموزی داشته باشند.
اشرفی با اشاره به اینکه در سال گذشته با کار شبانه روزی رتبه ۲۳ آذربایجان شرقی را در جذب سوادآموز به رتبه یک ارتقا داده ایم خاطرنشان کرد: باید با هم فکری ضمن حفظ این رتبه در دیگر شاخص ها نیز رتبه را به میانگین کشوری برسانیم.
معاون سوادآموزی استان ادامه داد: همه باید دغدغه حل مشکل بی سوادی را داشته باشیم لذانهضت سواد آموزی به عنوان یک نهاد موثر و مهم در زمینه کاهش بی سوادی در جامعه در خاطر مردم ماندگار خواهد ماند.