جداول آماری عملکرد پنج ماهه نخست امسال از تولید ۱۰ میلیون و ۳۱ هزار و ۴۰۰ تن فولاد میانی (خام)، هشت میلیون و ۹۱۶ هزار و ۵۰۰ تن تولیدات فولادی، ۱۰۰ و ۱۱ هزار و ۷۰۰ تن کاتد مس خبر می دهد. تولید این محصولات در مقایسه با دوره مشابه در سال ۹۷ به ترتیب ۶.۵، ۹.۳ و ۱۸ درصد رشد داشت.

همچنین تولید سیمان، کاشی و شیشه جام در این مدت به ترتیب ۲۴ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۰۰ تن، ۱۶۱ میلیون و ۶۸۶ هزار و ۷۰۰ متر مربع، ۴۵۷ هزار و ۱۰۰ تن بود که در مقایسه با پنج ماهه ابتدایی ۹۷ به ترتیب ۶ دهم، ۶.۶ و ۱۹.۵ درصد رشد را ثبت کرد.

علاوه براین پنج ماهه فروردین لغایت مرداد ماه امسال تولید ظروف شیشه ای، ظروف چینی، چینی بهداشتی به ترتیب به رقم ۲۲۸ هزار و ۹۰۰ تن، ۲۳ هزار و ۸۰۰ تن و ۴۵ هزار تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال به ترتیب ۱۸.۳، ۲۴.۴ و ۲۰.۲ درصد افزایش را نشان می دهد.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا: این بررسی در ارتباط با تولید شمش آلومینیوم، آلومینا و سنگ آهن و کنسانتره زغالسنگ در پنج ماهه نخست امسال به ترتیب ارقام ۱۰۳ هزار و ۶۰۰ تن، ۹۸ هزار تن، ۱۴ میلیون و ۵۷۵ هزار و ۹۰۰ تن و ۶۴۲ هزار و ۳۰۰ تن را نشان می دهد که نسبت به عملکرد دوره مشابه سال گذشته به ترتیب افت ۳۲.۹، ۴.۳ و ۵.۳ و ۷.۷ درصد دارد.

آمار کاهش تولید چهار واحد مزبور نسبت به پنج ماهه نخست ۹۷، بطور متوسط رقم ۱۲.۵۵ درصد را گواهی می دهد.

آمار معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت نشان می دهد در دوره فروردین لغایت مرداد ماه امسال بیشترین کاهش تولید مربوط به شمش آلومینیوم با رقم ۳۲.۹ درصد و کمترین نیز در این دوره زمانی پودر آلومینا با افت ۴.۳ درصد است.

آمارهای گردآوری شده در دوره چهار ماه نخست امسال گویای آن است که در بین ۱۳ قلم کالای فهرست شده، ۹ قلم نسبت به چهار ماهه نخست پارسال رشد داشته و چهار قلم کاهش نشان می دهد که بیشترین افزایش مربوط به تولید ظروف چینی با ۲۳.۳ درصد و بالاترین افت با رقم ۳۲.۲ درصد به شمش آلومینیوم مربوط می شود.

چهار ماهه امسال هشت میلیون و ۵۵ هزار و ۱۰۰ تن فولاد میانی ( خام ) تولید شد که در مقایسه با هفت میلیون و ۵۱۸ هزار تن مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۷.۱ درصدی را نشان می دهد، تولیدات فولادی نیز هفت میلیون و ۲۰۴ هزار و ۵۰۰ تن در این مدت تولید شد که نسبت به ۶ میلیون و ۴۵۳ هزار و ۲۰۰ تن عملکرد پارسال ۱۱.۶ درصد رشد دارد.

کاتد مس هم در چهارماهه به سطح ۹۱ هزار تن رسید که در مقایسه با رقم ۷۴.۷ هزار تن مربوط به عملکرد چهار ماهه نخست پارسال، ۲۱.۸ درصد افزایش داشت.

کنسانتره سنگ آهن تولیدی در چهار ماهه ۹۸ هم به رقم ۱۲ میلیون و ۸۳ هزار و ۱۰۰ تن رسید و در مقایسه با چهار ماهه ابتدایی پارسال که ۱۲ میلیون و ۵۷۶ هزار و ۶۰۰ تن بود، افت ۳.۹ درصدی دارد.

کنسانتره زغالسنگ تولید شده در چهار ماهه نخست امسال رقم ۴۹۲ هزار و ۳۰۰ تن را نشان می دهد و نسبت به ۵۴۵ هزار و ۷۰۰ تن عملکرد چهار ماهه ابتدایی ۹۷ افت ۹.۸ درصدی نشان می دهد.

سیمان نیز در مدت مورد بررسی با تولید ۱۹ میلیون و ۲۶۸ هزار تن رشد ۲.۸ درصدی در مقایسه با چهار ماهه نخست ۹۷ که ۱۸ میلیون و ۷۴۶ هزار و ۸۰۰ تن بود، ثبت کرد.

کاشی نیز با رشد ۳.۴ درصدی در چهار ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم ۱۲۲ میلیون و ۶۷۱ هزار و ۲۰۰ متر مربع رسید، درحالی که چهار ماهه ابتدایی ۹۷ بالغ بر ۱۱۸ میلیون و ۶۴۶ هزار و ۴۰۰ متر مربع تولید شده بود.

شیشه جام در فهرست کالایی وزارت صنعت در رده دهم جای دارد که در چهار ماهه نخست امسال ۳۶۰ هزار و ۶۰۰ تن تولید شد و در مقایسه با چهار ماهه ابتدایی ۹۷ که ۳۰۸ هزار و ۶۰۰ تن بود، رشد ۱۶.۹ درصدی دارد.

ظروف شیشه ای تولیدی نیز در چهار ماهه ابتدایی امسال ۱۷.۹ درصد رشد در مقایسه با مدت مشابه پارسال داشت که به سطح ۱۸۰ هزار و ۵۰۰ تن رسید، درحالی که چهار ماهه آغازین ۹۷ تولید این بخش ۱۵۳ هزار و ۱۰۰ تن بود.

ظروف چینی هم بالاترین رشد را در بین کالاهای معدنی و صنایع معدنی در چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال ۹۷ با رقم ۲۳.۳ درصد داشت و به رقم ۱۸ هزار و ۵۰۰ تن رسید، در حالی که چهار ماهه ابتدایی سال گذشته ۱۵ هزار تن تولید شده بود.

چینی بهداشتی آخرین کالای این فهرست محسوب می شود که تولید ۳۳ هزار تنی داشت و در مقایسه با چهار ماهه ابتدایی ۹۷ که ۲۷ هزار و ۳۰۰ تن بود، افزایش ۲۱.۱ درصدی را نشان می دهد.