به گزارش روز جمعه اداره دیپلماسی رسانه ای و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، سیدعباس موسوی در واکنش به تحریم چند شرکت چینی از سوی دولت آمریکا ضمن محکوم کردن این اقدام، اظهار داشت: تحریم‌های اخیر رژیم آمریکا علیه برخی کشورها خلاف قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد است که همکاری همه کشورها با ایران را مورد تشویق و تاکید قرار داده است. دولت آمریکا با این اقدام ، دیگر کشورها را به خاطر رعایت قطعنامه ای که حتی خودش به آن رای داده است مورد تنبیه قرار می دهد.

اقدامات تیم تروریسم اقتصادی ترامپ عاملی علیه امنیت تجارت بین‌الملل است

موسوی اقدامات تیم تروریسم اقتصادی ترامپ را عاملی علیه امنیت تجارت بین الملل دانست و افزود: جمهوری اسلامی ایران به عنوان قربانی اصلی تروریسم اقتصادی، این رفتار بی ثبات‌ساز از جمله تحریم چند شرکت چینی را به شدت محکوم کرده و نسبت به پیامدهای یک‌جانبه گرایی در قالب تروریسم اقتصادی آمریکا به جامعه جهانی هشدار می دهد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی همچنین با محکوم‌ کردن تحریم چند فرد و شرکت روسی به بهانه همکاری با دولت مستقر، قانونی و مشروع سوریه که عضو سازمان ملل متحد است، افزود: زیاده روی آمریکا در استفاده از حربه تحریم و تروریسم اقتصادی از یک سو به عاملی ضد منافع مردم و شرکت‌های آمریکایی تبدیل شده و از سوی دیگر نگرانی از سلب آزادی تجارت بین المللی سایر کشورهای مستقل را افزایش داده است که لازم است جهانیان در مقابل اینگونه دخالت های مخرب و یک‌جانبه‌گرایی‌های قلدرمابانه چاره جویی کنند.