سیدجمال الدین حیدری منش گفت: وثیقه موکلم همان وثیقه قبلی یعنی ۵۰۰ میلیون تومانی است که در دادسرای شوش سپرده بود.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایسنا، وی افزود: اینکه در رسانه ها مطرح شده موکلم با وثیقه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شده صحت ندارد.

حیدری منش تصریح کرد: موکلم تا زمان اعلام حکم قطعی، از زندان آزاد شده است.

سپیده قلیان روز گذشته با تودیع وثیقه از زندان آزاد شد.