به گزارش جارچی اخبار به نقل ازروابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، مسعود افشین روز دوشنبه با اعلام نرخ بیکاری استان تهران در بهار و تابستان سال جاری، افزود: کاهش نرخ بیکاری بیش از کاهش نرخ مشارکت، نشان دهنده ایجاد فرصت های شغلی جدید است.

وی خاطرنشان کرد: برآورد نقطه ای نرخ بیکاری استان تهران در فصل بهار سال ۱۳۹۸ از سوی مرکز آمار ایران ۱۰.۱ درصد اعلام شده است.

افشین بیان کرد: با توجه به برآوردی بودن این مقدار با اطمینان ۹۵ درصد می توان گفت، در بهار سال ۱۳۹۸ بین ۸.۸ تا ۱۱.۴ درصد از جمعیت فعال استان تهران بیکار بوده اند و لازم بذکر است که این نرخ نسبت به فصل بهار سال گذشته ۲.۲ درصد کاهش یافته است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: نرخ بیکاری در بهار ۱۳۹۸ برای کشور ۱۰.۸ درصد بوده و بیشترین نرخ بیکاری مربوط به استان چهارمحال و بختیاری با ۱۶.۷ درصد و کمترین نرخ بیکاری مربوط به استان همدان با ۶.۱ درصد است.

وی با اشاره به آخرین نتایج طرح نیروی کار، در بهار سال جاری اضافه کرد: در این فصل، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر استان تهران ۳۹.۷ درصد بود، به عبارت دیگر ۳۹.۷ درصد از جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر استان تهران یا شاغل یا خواهان انجام کار بوده اند.

افشین اظهارداشت: نرخ مشارکت اقتصادی بهار ۱۳۹۸ کشور ۴۰.۶ درصد بوده است و در بین استان ها، استان های زنجان و مازندران با ۴۴.۶ درصد بشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۳۴.۲ درصد کمترین نرخ مشارکت را در بهار سال ۱۳۹۸ داشته اند.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: نرخ مشارکت اقتصادی این استان در بهار سال جاری نسبت به بهار سال ۱۳۹۷، حدود ۰.۴ درصد کاهش داشته است.

به گفته وی کاهش نرخ بیکاری بیش از کاهش نرخ مشارکت، نشان دهنده ایجاد فرصت های شغلی جدید است.

افشین نرخ بیکاری استان تهران در تابستان سال ۹۸ را ۰.۳ درصد بیشتر از متوسط کشور اعلام کرد و ادامه داد: نرخ بیکاری افراد ١۵ ساله و بیشتر این استان در تابستان ۱۳۹۸ برابر ۱۰.۸ درصد اعلام شد که ۳/۰ درصد بیش از متوسط این نرخ در کشور است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: از آنجا که این نرخ به صورت برآوردی است، بنابراین، با اطمینان ۹۵ درصد می توان گفت بین ۹.۲ تا ۱۲.۳ درصد از جمعیت فعال ۱۵ ساله و بیشتر(شاغل و بیکار) این استان در تابستان سال ۹۸ بیکار بوده‌اند.

وی افزود: بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال ١٣٩٧ به میزان ۲.۶ درصد کاهش یافته است.

افشین با تاکید بر فعال بودن جمعیت ۱۵ ساله های استان تهران در فعالیت های اقتصادی، اظهار داشت: در تابستان ١٣٩٨، به میزان ۴۳.۳ درصد جمعیت ١۵ ساله و بیشتر استان تهران از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند ضمن آنکه این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ١٣٩٧) به میزان ۱/۰ درصد افزایش داشته است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: این درحالی است که نرخ مشارکت اقتصادی افراد ١۵ ساله و بیش‌تر در کشور ۱.۶ درصد بیشتر و برابر ۴۴.۹ درصد اعلام شده است.

وی یادآورشد: براساس بررسی‌های به عمل آمده، به دلیل تحولات اجتماعی انجام گرفته در زمینه سن ورود به بازار کار در سال‌های اخیر در کشورهای مختلف حداقل سن ١۵ سال، برای بررسی شاخص‌های کلیدی بازار کار در نظر گرفته شده است که به دلیل تحولات مشابه در کشورمان، از این پس شاخص‌های عمده بازار کار کشور براساس جمعیت ١۵ ساله و بیش‌تر محاسبه و ارائه می‌شود.

افشین تاکید کرد: بررسی نرخ بیکاری جمعیت ١٠ ساله و بیشتر فصل تابستان گویای آن است که ۱۰.۷ درصد از جمعیت فعال استان تهران بیکار بوده‌اند و با نگاهی به نرخ مشارکت اقتصادی این گروه سنی، ملاحظه می‌شود که ۳۹.۸ درصد از جمعیت ١٠ ساله و بیشتر استان تهران از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند.