به گزارش روز دوشنبه ما، ناصر عتباتی مساحت اراضی مورد تعرض را ۲۲ میلیون و ۳۲۷ هزار و ۹۸۶ متر مربع و میزان تثبیت مالکیت انجام شده را ۲۳ میلیون و ۹۳۵ هزار و ۷۴۹ متر مربع و ارزش ریالی اراضی اعاده شده را بیش از هزار و ۷۶۷ میلیارد ریال ذکر کرد.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل همچنین در تشریح عملکرد هفت ماه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان اردبیل با اشاره به تشکیل ۶۳۸ پرونده در این خصوص طی سال جاری، تعداد متهمان این پرونده‌ها را ۷۵۳ نفر اعلام کرد.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا, وی همچنین از اجرای ۲۷۰ مورد قلع و قمع تصرفات منابع طبیعی و اراضی ملی استان اردبیل در سال جاری خبر داد و اضافه کرد: ۲ هزار ۷۵۱ مورد اقدام پیشگیرانه بدون تشکیل پرونده در این مدت صورت گرفته است.

عتباتی آمار احکام قضایی صادره در این زمینه را ۵۴۰ مورد و تعداد اجرای حکم صورت گرفته در سال جاری در این زمینه را ۳۶۹ مورد ذکر کرد.

وی همچنین میزان جرایم اخذ شده از محل پرونده‌های تصرف اراضی ملی را بیش از سه میلیارد و ۱۱۰ میلیون ریال ذکر کرد و با هشدار به دست‌اندازان به اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: عزم دستگاه قضایی برای برخورد با زمین‌خواران و متصرفان اراضی ملی و طبیعی جدی است.