در این بازدید، مسئول حراست، رئیس و کارشناس اداره امور اداری، رفاه و پشتیبانی اداره کل دامپزشکی استان، دکتر دوستی را همراهی کردند.

در ابتدای این بازدید، دکتر اسماعیل دوستی، معاون توسعه و مدیریت منابع اداره کل دامپزشکی استان، با اشاره به تنوع و گستردگی فعالیت‌های شبکه دامپزشکی به ویژه در شهرستان لردگان و خانمیرزا اظهار داشت: شبکه‌های دامپزشکی شهرستان‌ها بازوان توانمند دامپزشکی هستند و تلاش همۀ همکاران شاغل در شبکه‌های دامپزشکی شهرستان‌ها، ستودنی است.

وی افزود: کارکنان این شبکه تلاش مضاعفی را برای پیشبرد اهداف سازمانی انجام می دهند چراکه مباحث مرتبط با دامپزشکی را در دو شهرستان لردگان و خانمیرزا (شهرستان جدید) باید تحت پوشش قرار دهند.

دکتر دوستی بیان داشت: هدف از این بازدید، آشنایی نزدیک با فعالیت‌های شبکه و مشکلات و کمبودهای احتمالی است تا بتوانیم در کنار هم و با همکاری و کمک یکدیگر آنها را به حداقل ممکن برسانیم.

در ابتدای این بازدید، بیژن حسین‌پور آقایی، رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان لردگان و خانمیرزا، ضمن خوش‌آمد گویی به معاون توسعه و مدیریت منابع اداره کل دامپزشکی استان و هیئت همراه، توضیحاتی را در خصوص گستردگی فعالیت‌ها، کمبودها و  نیازهای شبکه دامپزشکی شهرستان لردگان، ارائه کرد.

در ادامه، کارکنان دامپزشکی شبکه دامپزشکی این شهرستان در نشست صمیمی با معاون توسعه و مدیریت منابع اداره کل دامپزشکی استان، مشکلات خود را مطرح و به بحث و تبادل نظر پرداختند.