به گزارش جارچی اخبار:  امیری هدف ازبرگزاری این نشست را بررسی مسائل ومشکلات وچالش های شهرداری بیان کرد وی گفت :شهرداری مجموعه ای است که معمولا باچالش روبرو است وچالش ذات مجموعه شهرداری است.

وی در ادامه گفت :ازجمله مسائلی که درشهرداری بوشهر داریم پروژه هایی است که درسال جاری وآتی درنظر داریم اجرا کنیم را دراین نشست اطلاع رسانی کنیم چند پروژه بزرگ درشهربوشهر شروع شده است از جمله رو گذر شهید مطهری وپارک لیان می باشد پروژه های سنگ فرش وآسفالت وازاین جور موارد کارهای روتین شهرداری است ویا اینکه سردرورودی شهر راست گرد،ورودی و همینطور پارک ورودی شهر بوشهر که میخواهد شروع شود وهمین طور گذرسرتل وتنگک که یکی ازمحورهای اساسی است و می تواند محلات جنوبی را ازاین وضعیت بیرون بیاورد عمده مشکلات ما در به اتمام رساندن واجرای  این پروژها تأمین بودجه است.

داشتن تخصص فنی در کاهش بودجه های شهرداری تأثیر مهمی دارد

شهرداربوشهر گفت:تمام تلاش وکوشش ما این است که هزینه ها راکاهش دهیم

سال گذشته قبل ازاینکه من مسئولیت شهرداری رابپذیرم وبه شهرداری بیایم همه می گفتند که میدان انتظام گذر میخواهد ولی بعدازاسقرارم درشهرداری ماباجمع بندی ومشاوره بادوستان در حوزه ترافیک  وازجاهای دیگر که انجام دادیم فکر کردیم ودیدیم اینجا بایک اصلاح هندسی می شود مسأله را حل کنیم که اگر مشاهده کنید اکنون نرسیده به میدان انتظام درمحور ساحلی اصلاح مهندسی اجرا شده است که چهل الی پنجاه درصد گره ترافیکی که در میدان انتظام بوده حل شده است.

یا همینطور میدان ساعت گاها می بینیم بایک رقم های خیلی کوچک وبااطلاعات هرچند کوچک و البته با داشتن تخصص فنی دراین زمینه می توان گره ترافیکی را بازکرد.

دوستان شهردارمن ودوستان شهرساز من هیچ وقت فکر نکنید گران ترین پروژه بهترین پروژه است مهم این است که ما مناسب ترین پروژه راانتخاب کنیم

ازجمله پروژه هایی که بعدازمدتها کج وقوص توانستیم ازشورای ترافیک بگیریم گذر هنراست

این گذر حدفاصل مدرسه سعادت تادانشکده معماری شروع می شود ما می بینم هرجا گذر غذا داریم وگذرهای مختلفی داریم وفقط جای گذر هنر خالی بود.

که گذرهنر هم برای حفظ نام هنر وهنرمندان وهم اینکه جایی باشد برای آینده هنرمندان بتوانند  ازآن استفاده کنند و ما زیر ساختی ایجاد می کنیم که آنها بتوانند بعدفعالیتهایشان را آنجا عرضه کنند.

پروژه های مبلمان شهری ما بایستی از جنس مردم آن شهر باشند مابایستی سراغ تندیسهایی از جنس همان مردم آن شهر برویم

ماتاقبل ازسال جدید چندتاتندیس بااستفاده از مصادیق وفرهنگ بومی درشهر بوشهر نصب کنیم که جزئی از شخصیت شهر بوشهر خواهد شد اینکه مثلا مامحله ای به نام سنگی داریم وکارگری که درآن محله شاخص بوده است رابسازیم ودرمورد رنان شاخصمان تندیسهائی بسازیم.