شهردار تبریز شفافیت را ویژگی اصلی تعرفه عوارض محلی سال ۹۹ عنوان کرد.
به گزارش جارچی اخبار ، ایرج شهین‌باهر در جلسه امروز شورای شهر تبریز اعلام کرد: این تعرفه با رویکرد شفافیت، سادگی و غیرقابل تغییربودن توسط شهرداری آماده شده است.
او افزود: سعی کرده‌ایم این تعرفه ضمن تسهیل در امور شهروندان، بین مناطق شهرداری وحدت رویه ایجاد کند.
به گفته شهردار تبریز توجه به پویایی شهر، احیاء بافت فرسوده و کسب درآمدهای پایدار از دیگر رویکردهای تعرفه عوارض محلی سال ۹۹ است.
ایرج شهین‌باهر با بیان اینکه در تعرفه عوارض محلی تلاش شده خدمات کمی و کیفی شهرداری افزایش یابد همچنین یادآور شد: برای تدوین این تعرفه از تجارب سال های گذشته و نظرات عوامل و مجریان استفاده کردیم.
شهردار تبریز در جلسه امروز شورای شهر تبریز تعرفه عوارض محلی سال ۹۹ شهرداری را جهت بررسی تقدیم رییس شورای شهر کرد.