شاهرود_حسین بابامحمدی:کترچمن ودکترشیبانی از نحوه ارائه خدمات دربخش های ICU2،آنژیوگرافی واورژانس جدید بازدیدکردند.
به گزارش جارچی اخبار؛دراین بازدید سه ساعته خدمات ارائه شده به بیماران و مراجعین ارزیابی و بر آمادگی لازم برای پذیرش بیماران عفونی و ریوی باتوجه به شیوع انفلوانزا و ارائه راهکارهای لازم تاکید شد.
شایان ذکراست رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرودومعاون درمان دانشگاه از روند اقدامات آمادگی بخش جراحی قلب که درشرف راه اندازی قریب الوقوع می باشد بازدید نمودند.