سمنان_حسین بابامحمدی: سید محمد ناظم رضوی با بیان اینکه بر اساس سندهای بالادستی و افق‌های پیش رو مهم‌ترین اولویت توسعه شهر گردشگری است گفت : تجربیات شهرهای یزد و کاشان نشان می دهد بخش خصوصی می تواند نقش پررنگی در توسعه گردشگری شهری داشته باشد .
به گزارش جارچی اخبار؛دکترناظم رضوی گفت : هدایت سرمایه گذاران تاثیر زیادی در رونق گردشگری شهری دارد و حمایت های شهرداری در زمینه های عوارض ها و مجوزها پشتیبان سرمایه گذاران این حوزه است .
وی با اشاره به ظرفیت های پژوهشی دانشگاه سمنان بیان داشت : نقش پژوهش در شناسایی زمینه ها ، تعریف فعالیت ها و موضوعات سرمایه گذاری ، بسیار مهم است . شهردار سمنان در ادامه با بیان اینکه ظرفیت گردشگری باغات شهر سمنان در کشور می تواند از جایگاه ویژه ای برخوردار باشد به فعالیتهای شهرداری در بازآفرینی باغ راه ها و مسیرهای باغی اشاره کرد و گفت : دایر نمودن واحد مدیریت امور گردشگری در شهرداری اهتمام شهرداری سمنان را در توسعه گردشگری شهری نشان می دهد .
وی به نقش پژوهش در حوزه کویرگردی اشاره کرد و گفت : با توجه به نزدیکی به تهران ، سهم سمنان در سفرهای گردشگری مردم در استفاده از جاذبه های کویر بسیار اندک است . البته وجود عوارض های طبیعی مانند رودخانه های شرقی و غربی محدوده ، کمبود امکانات کنترل بحران گردشگران کویر و کمبود سرویس های گردشگری کویر نیز بی تاثیر نیست . در این زمینه نیز دانشگاه می تواند با انجام طرح های مطالعاتی نقش موثری ایفا نماید . ناظم رضوی همچنین از دانشگاه خواست در زمینه ایجاد همگرایی بین حوزه های اداری مختلف در جهت استفاده حداکثری از ظرفیت های گردشگری شهرهای نزدیک و مجاور با عنوان حلقه های گردشگری شهری نیز طرح های مطالعاتی خود را ارائه نمایند . چرا که گردشگری را نمی توان محدود به حوزه و نقطه خاصی کرد .