سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: اظهارات رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص پهپادهای پستی نافی وعده وزیر ارتباطات نیست.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری، رضا جعفرزاده اظهارداشت: در روزهای اخیر خبری به نقل از رئیس سازمان هواپیمایی کشوری مبنی بر اینکه «سورپرایز آذری جهرمی غیرقانونی اعلام شد» منتشر شد این در حالی است که اظهارات رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و وزیرارتباطات در خصوص پهپادهای پستی با یکدیگر منافات ندارد و ایشان در خصوص اینکه تاکنون شرکت پست برای راه اندازی سیستم پست پهپادی درخواست مجوز از سازمان هواپیمایی کشوری نکرده است، که آن هم برای این بوده که هنوز مقرراتش برای پاسخ به متقاضیان برای دریافت مجوز فراهم نبود، به خبرنگاران پاسخ دادند.
وی افزود: همچنین وزیر ارتباطات با علم به اینکه کاربری شدن این پهپادها طبق مقررات به مجوز نیاز دارد و سازمان هواپیمایی کشوری هم زمینه های آن را فراهم کرده است، صحبت کرده اند و همانطور که پیش بینی شده بود سامانه پهپادی هم روز گذشته رونمایی شد.
جعفرزاده تصریح کرد: بنابراین صحبت رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و وزیر ارتباطات برخلاف آنچه در یک رسانه منتشر و در چند رسانه دیگر نیز بازنشر شده بود و موضوع را نافی یکدیگر منتشر کرده بودند می توان گفت مطالب همه در راستای یکدیگر بوده و با مطالعه متن خبر نظر ارائه شده توسط رئیس سازمان در نمایشگاه حمل ونقل مشخص می شود که صحبت از مقررات شده و نه رد و تکذیب صحبت وزیر ارتباطات.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری دو روز قبل در گفتگویی با خبرگزاری مهر گفته بود که این بهپاد مدنظر وزیر ارتباطات هنوز مجوزی ندارد،که این خبر در رسانه های مختلف و شبکه های اجتماعی بازتاب گسترده ای پیدا کرد و برخی با این مضمون که سورپرایز جهرمی مجوز ندارد، به بازنشر این خبر پرداختند.
اظهارات ، سازمان هواپیمایی، وزیرارتباطات ،پهپاده، پستی ، منافات ،سخنگو، رضا جعفرزاده ،سورپرایز، آذری جهرمی ،غیرقانونی

صحبت رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و وزیر ارتباطات در خصوص پهپادهای پستی برخلاف آنچه در یک رسانه منتشر و در چند رسانه دیگر نیز بازنشر شده بود که موضوع به نحوی نافی یکدیگر منتشر کرده بودند.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: اظهارات رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص پهپادهای پستی نافی وعده وزیر ارتباطات نیست.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری، رضا جعفرزاده اظهارداشت: در روزهای اخیر خبری به نقل از رئیس سازمان هواپیمایی کشوری مبنی بر اینکه «سورپرایز آذری جهرمی غیرقانونی اعلام شد» منتشر شد این در حالی است که اظهارات رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و وزیرارتباطات در خصوص پهپادهای پستی با یکدیگر منافات ندارد و ایشان در خصوص اینکه تاکنون شرکت پست برای راه اندازی سیستم پست پهپادی درخواست مجوز از سازمان هواپیمایی کشوری نکرده است، که آن هم برای این بوده که هنوز مقرراتش برای پاسخ به متقاضیان برای دریافت مجوز فراهم نبود، به خبرنگاران پاسخ دادند.
وی افزود: همچنین وزیر ارتباطات با علم به اینکه کاربری شدن این پهپادها طبق مقررات به مجوز نیاز دارد و سازمان هواپیمایی کشوری هم زمینه های آن را فراهم کرده است، صحبت کرده اند و همانطور که پیش بینی شده بود سامانه پهپادی هم روز گذشته رونمایی شد.
جعفرزاده تصریح کرد: بنابراین صحبت رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و وزیر ارتباطات برخلاف آنچه در یک رسانه منتشر و در چند رسانه دیگر نیز بازنشر شده بود و موضوع را نافی یکدیگر منتشر کرده بودند می توان گفت مطالب همه در راستای یکدیگر بوده و با مطالعه متن خبر نظر ارائه شده توسط رئیس سازمان در نمایشگاه حمل ونقل مشخص می شود که صحبت از مقررات شده و نه رد و تکذیب صحبت وزیر ارتباطات.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری دو روز قبل در گفتگویی با خبرگزاری مهر گفته بود که این بهپاد مدنظر وزیر ارتباطات هنوز مجوزی ندارد،که این خبر در رسانه های مختلف و شبکه های اجتماعی بازتاب گسترده ای پیدا کرد و برخی با این مضمون که سورپرایز جهرمی مجوز ندارد، به بازنشر این خبر پرداختند.