به دنبال بارش برف و برودت هوا برخی مدارس استان دوشنبه ۲۱ بهمن ماه تعطیل است.
به گزارش جارچی اخبار، بر اساس اعلام روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی به علت بارش برف و برودت هوا، فردا دوشنبه ۲۱ بهمن ماه مدارس تعدادی از شهرهای و بخش‌های آذربایجان‌شرقی بشرح زیر تعطیل اعلام شده است:
نواحی پنجگانه تبریز
تمام مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.
هشترود
همه مدارس روستایی در تمام دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل و در شهر، مدارس استثنائی تعطیل و مدارس پیش دبستانی، ابتدایی، دوره اول و دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.
چاراویماق
همه مدارس روستایی در تمام دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل و در شهر، مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی تعطیل و دوره اول و دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.
اهر
همه مدارس روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل و کلیه مدارس شهری در تمامی دوره های تحصیلی با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.
مراغه
همه مدارس روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل و در شهر، مدارس استثنائی و پیش دبستانی تعطیل و مدارس ابتدایی با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.
بستان آباد و تیکمه داش
همه مدارس شهری و روستایی در تمام دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.
اسکو – شهر جدیدسهند و ایلخچی
همه مدارس شهری و روستایی در تمام دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.
نظرکهریزی
همه مدارس روستایی در تمام دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل و در شهر، تمامی مدارس با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.
کلیبر و هوراند
همه مدارس شهری و روستایی در تمام دوره های تحصیلی شیفت صبح با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.
هریس
همه مدارس شهری و روستایی در تمام دوره های تحصیلی تعطیل هستند.
مرند
همه مدارس شهری و روستایی در تمام دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل هستند.
صوفیان
همه مدارس در تمام دوره های تحصیلی در دهستان رودقات شیفت صبح تعطیل و کلیه مدارس شهر صوفیان و سایر روستاها در تمام دوره های تحصیلی با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.
خاروانا
همه مدارس شهری و روستایی در تمام دوره های تحصیلی شیفت صبح با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.
ورزقان
مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی شهری و روستایی شیفت صبح تعطیل و مدارس دوره اول و دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.
آذرشهر و گوگان
مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی شهری و روستایی شیفت صبح تعطیل و مدارس دوره اول و دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.
میانه
همه مدارس شهری و روستایی در تمام دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل هستند.
کندوان و ترکمانچای
کلیه مدارس شهری و روستایی در تمام دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل هستند.
خواجه
همه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل هستند.