براساس جداول آماری مربوطه، در دوره این گزارش، ۱۹ هزار و ۹۱۱ درخواست از تسهیلات به میزان ۲۹۹ هزار و ۹۰۳.۳ میلیارد ریال برخوردار شدند.

میزان درخواست های ثبت شده برای دریافت تسهیلات تعداد ۱۴ هزار و ۳۳۶ مورد بودند، از این میزان تعداد هفت هزار و ۹۶۹ درخواست برای دریافت ۲۷۳ هزار و ۵۵۳.۸ میلیارد ریال تسهیلات به بانک معرفی شدند.

همچنین درقالب فرآیند رونق تولید نیز سه هزار و ۳۷۸ درخواست از ۹۱ هزار و ۳۴۳.۹ میلیارد ریال تسهیلات برخوردار شدند.

علاوه براین پرداخت مستقیم توسط بانک با تعداد ۱۶ هزار و ۵۳۳ درخواست به میزان ۲۰۸ هزار و ۵۵۹.۴ میلیارد ریال اختصاص یافته است.

پیش از این بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمار داد، تسهیلات پرداختی بانک‌ها در مدت ۹ ماهه امسال به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۶۲۶۲.۷ هزار میلیارد ریال بود که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۴۳۸.۷ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۹.۸ درصد) افزایش داشته است.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا, سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی در ۹ ماهه ۹۸ مبلغ ۳۴۰۸.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۵۴.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی بود که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۵۶۰.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۱۹.۷ درصد افزایش داشته است.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۹ ماهه امسال معادل ۱۳۵۸ هزار میلیارد ریال بود،که حاکی از تخصیص ۳۹.۸ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۴۰۸.۴ هزار میلیارد ریال) بود.

همچنین از ۱۹۰۴.۴ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۱.۳ درصد آن (مبلغ ۱۳۵۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده بود که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۹۸ است.