مهندس عظیمیان به گزارش جارچی اخبار و به نقل از خبرنگار فولاد با ابراز ناخرسندی از افزایش بیرویۀ قیمــــت انواع محصـــــــولات فولادی در کشور، تصریــــح کرد: افزایـــــش بیرویۀ قیمتها به نفع هیچکس نیست. فولاد مبارکه مطلقا موافق افزایش بیرویۀ قیمتها نیست. ازآنجاکه این شرکت صنعتساز است، سود خود را در گردش چرخ سایر صنایع بالادست و پاییندست خود و رونق اقتصادی هرچه بیشتر کشور میداند، نه در افزایش بیرویۀ قیمتها؛ و این امر بدون شک در سایۀ آرامش ایجاد می شود.

وی از برگزاری جلسات متعدد در این خصوص خبر داد و اظهار امیدواری کرد با پیشنهادها و تمهیدات وزارت صمت و انجمن فولاد کشور، بهزودی شاهد ایجاد آرامش در بازار باشیم.
وی در خصوص نحوۀ قیمت گذاری محصولات فولادی در کشور گفت: در حال حاضر کشف قیمت از طریق بورس انجام میشود. براساس آخرین هماهنگیها میان وزارت صمت، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و فولادسازان کشور، شرایط به گونهای شد که وزارت صمت پیشنهاد اصلاحی خود را به ستاد تنظیم بازار ارائه کند و در آنجا موضوع مچینگ، قیمتگذاری و حقوق مشتریان خرد مد نظر قرار گیرد تا با در نظر گرفتن همۀ موارد، بازار به آرامش لازم برسد.
وی در تشریح تمهیدات وزارت صمت برای تأمین سنگآهن موردنیاز فولادسازان در سال ۱۳۹۹ گفت: با پیگیریهای همه فولادسازان قرار بر این شده که تا پایان سال جاری، وزارت صمت با معادن بهگونهای برنامهریزی و هماهنگی کنند که سنگآهن و کنسانتره موردنیاز فولادسازان در سال پیش رو تأمین گردد. به همین منظور شرکت فولادتکنیک به عنوان مشاور طرح، این پیشنهاد را آماده کرده است.
وی درخصوص چگونگی وضعیت تولید فولاد مبارکه در سال ۱۳۹۸ خاطرنشان کرد: این شرکت در سال ۱۳۹۸ با محدودیتهای متعددی ازجمله کنسانتره و انرژی مواجه بود، اما با تلاش جمعی مدیریت و کارکنان و با اتکا به برخی ظرفیتهای موجود توانست در بسیاری از خطوط تولید به اهداف از پیش تعیینشده دست یابد. بااینحال، بهدلیل نبود منابع کافی سنگآهن حدود ۹ تا ۱۰ درصد برنامۀ تولید خود را از دست داد. امیدواریم با تمهیداتی که وزارت صمت در دستور کار دارد سال آینده شاهد بروز چنین شرایطی برای فولادسازها نباشیم.
مدیرعامل فولاد مبارکه در ادامه با اشاره به استراتژی فولاد مبارکه برای تولید محصولات خاص اظهار داشت: فولاد مبارکه به نوعی پرچمدار بومیسازی تجهیزات موردنیاز خطوط تولید صنعت فولاد و انجام پژوهش برای تولید محصولات جدیدی است که امکان تولید آنها در شرکت وجود نداشته است. ازاینرو با سرمایهگذاریهای قابلتوجه و همکاریهای گستردهای که با شرکتهای دانشبنیان و دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور دارد تلاش کرده است نیاز صنایع پاییندست به انواع ورقهای خاص را تأمین کند؛ تاجاییکه در سال جاری موفق شد بخشی از ورقهای موردنیاز صنایع نفت و گاز و خودروسازان کشور را تأمین کند، محصولاتی که تاکنون عمدتا وارداتی بوده اند.