«قاسم تقی زاده خامسی» روز دوشنبه در گفت و با خبرنگار اقتصادی ما، افزود: اگر الگوی کشت متناسب با هر منطقه کشور تعریف و اجرا شده و نیز صنایع در کنار دریاها مستقر شوند و بخش خانگی هم توجه جدی تری به مدیریت مصرف بهینه آب داشته باشد، آن وقت است که می توان جهش تولید را متناسب با منابع آبی داشت.

معاون وزیر نیرو گفت: جهش تولید در همه بخشها در صورتی امکان پذیر است که توجه به حفظ منابع آب و رعایت دقیق مصرف آب در کشور فراگیر شود.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا, وی خاطرنشان ساخت: بی توجهی به منابع آبی و تلاش برای جهش تولید بدون در نظر گرفتن آب نتایج خوبی به همراه نخواهد داشت.